AVG Privacyregelement

Privacyregelement Fysiotherapie Balans
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen:
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyregelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk:
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk:
Fysiotherapie Balans is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– voor fysiotherapeutische zorgverlening;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
– Er vind in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan
gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
– Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Balans hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw
persoonsgegevens.
– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit ter beoordeling van uw behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
geschaad).
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen
tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang
is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraagformulier kenbaar maken.
Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of uw curator of mentor).Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:
De medewerkers van Fysiotherapie Balans hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Zorgverzekeraars verplichten ons om informatie toe te sturen, al dan niet geautomatiserd en meestal niet herleidbaar, om controle uit te kunnen oefenen op de verleende zorg. Ook via de declaratie krijgt de zorgverzekeraar veel informatie over uw gezondheid en de ontvangen zorg.

Overdracht van uw dossier:
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (mits het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven). U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat u zelf dit verzoek heeft gedaan zullen wij u altijd vragen om voor ondertekening naar de praktijk te komen en u te identificeren.

Welke gegevens hebben we van u nodig en waarvoor:
Om van de diensten van Fysiotherapie Balans gebruik te kunnen maken hebben we enkele gegevens van u nodig en verwerken deze in ons EPD (Electronisch Patiënten Dossier); zoals voor- en achternaam, adres en telefoonnummer (om u te kunnen bellen indien nodig). We zijn bij wet verplicht om uw identiteit vast te stellen, daarom vragen wij u naar een geldig idetiteitsbewijs om hiervan het nummer met uw BSN over te nemen. De gegevens van uw (huis)arts om deze te kunnen rapporteren/informeren over uw gezondheid (alleen met uw toestemming). Uw zorgverzekeraar en polisnummer t.b.v. declaratie via het portaal van Vekozo aan uw zorgverzekeraar. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.

Vraag of klacht:
Heeft u een vraag of een klacht? U kunt deze stellen aan uw fysiotherapeut of via de mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij zullen u hierop dan zo snel als mogelijk antwoord geven.