Contracten 2024

Ook in 2024 hebben we niet alle contracten getekend. De reden hiervoor is dat de geboden contracten hoge administratieve lasten

en lage tarieven met zich meebrengen waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is. Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en

hebben daarom in het verleden er al voor gekozen per behandeling 30 minuten uit te trekken. De aangeboden tarieven dekken hooguit 15 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet

de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen. In 2024 hebben we met de volgende zorgverzekeraars wel een contract afgesloten: DSW, ASR, ONVZ en Achmea.

 

 

 

Huisregels

Onze huisregels

Algemeen:

 • Binnen de praktijk gaan we ervan uit dat een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden gedraagd.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw agenda of telefoon zet, uw afsprakenkaartje mee.
 • De therapeut kan daar dan de volgende afspraak op invullen.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van clienten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, dan hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan a.u.b.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij geen gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • De praktijk heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor kunnen wij mogelijk niet meer rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. Wat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat?
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen?

Patiëntervaringsonderzoek

Patiëntervaringsonderzoek:
Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang!

Lees meer: Patiëntervaringsonderzoek

AVG Privacyregelement

Privacyregelement Fysiotherapie Balans
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen:
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyregelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk:
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk:
Fysiotherapie Balans is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– voor fysiotherapeutische zorgverlening;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
– Er vind in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan
gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
– Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Balans hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw
persoonsgegevens.
– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit ter beoordeling van uw behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
geschaad).
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen
tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang
is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraagformulier kenbaar maken.
Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of uw curator of mentor).Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:
De medewerkers van Fysiotherapie Balans hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Zorgverzekeraars verplichten ons om informatie toe te sturen, al dan niet geautomatiserd en meestal niet herleidbaar, om controle uit te kunnen oefenen op de verleende zorg. Ook via de declaratie krijgt de zorgverzekeraar veel informatie over uw gezondheid en de ontvangen zorg.

Overdracht van uw dossier:
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (mits het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven). U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat u zelf dit verzoek heeft gedaan zullen wij u altijd vragen om voor ondertekening naar de praktijk te komen en u te identificeren.

Welke gegevens hebben we van u nodig en waarvoor:
Om van de diensten van Fysiotherapie Balans gebruik te kunnen maken hebben we enkele gegevens van u nodig en verwerken deze in ons EPD (Electronisch Patiënten Dossier); zoals voor- en achternaam, adres en telefoonnummer (om u te kunnen bellen indien nodig). We zijn bij wet verplicht om uw identiteit vast te stellen, daarom vragen wij u naar een geldig idetiteitsbewijs om hiervan het nummer met uw BSN over te nemen. De gegevens van uw (huis)arts om deze te kunnen rapporteren/informeren over uw gezondheid (alleen met uw toestemming). Uw zorgverzekeraar en polisnummer t.b.v. declaratie via het portaal van Vekozo aan uw zorgverzekeraar. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.

Vraag of klacht:
Heeft u een vraag of een klacht? U kunt deze stellen aan uw fysiotherapeut of via de mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij zullen u hierop dan zo snel als mogelijk antwoord geven.